// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

september 22, 2017

Inga pågående driftstörningar  

Driftstörningar bredbandsnätet  

Driftstörningar stadsnät  

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2017-08-30 22:00 - 2017-08-31 05:00  

Bredband - Planerat underhållsarbete 2017-03-08 15:00-16:00  

Driftstörningar på tjänsten IP-telefoni